• 1
    1

سوابق

مدیر پروژه، قائم مقام مدیر پروژه و کارشناس ۱۸ پروژه OS، FS و BP
ثبت دو شرکت و یک شرکت در حال راه‌اندازی
ثبت سه اختراع
ولی هنوز راه درازی دارم و تا به حال هم هرچه بود لطف خدا بود!

اینستاگرام